در نشستی که با حضور جناب آقای دکتر صالحی ریاست محترم پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و برخی از مدیران عامل شتابدهنده های فعال در این حوزه صورت گرفت، به بررسی چالش های موجود در این حیطه علمی و نیز ارائه راهکارها پرداخته شد. همچنین پیشنهاداتی از جانب پژوهشگاه به منظور همکاری مشترک با شتابدهنده ها در برگزاری دومین رویداد فناوری های نوین کشاورزی و نیز مشارکت مراکز و شتابدهنده های فعال در زمینه سایر موضوعات مرتبط مانند پسماند و غیره صورت پذیرفت.

نوشته‌های پیشین نوشته‌های پیشین
پست جدیدتر پست جدیدتر

پیام بگذارید