.1 به تایید رساندن فرضیات
2. افزایش سرعت در یادگیری و پرش از منحنی یادگیری
.3 شتاب گرفتن در رشد، سرعت گرفتن در توسعه
.4 افزایش اعتماد و تقویت اعتبار
.5 تحت تاثیر قرار دادن مخاطبان
.6 قرار گرفتن در رادار رسانه ها و مخاطبان
.7 جذب استعدادهای برتر
.8 ایجاد روابط بهتر و بیشتر و توسعه شبکه های ارتباطی
.9 پیوست به جامعه استارتاپی
.10 پیشگیری از مشکلات و کاهش ریسک
011 محک زدن مدوام
.12 و…

نوشته‌های پیشین نوشته‌های پیشین
پست جدیدتر پست جدیدتر

پیام بگذارید