پس از چندین سال تجربه همکاری با شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی مختلف و بررسی بیش از ٣۶٠٠ استارتاپ و کسب و کار نوآورانه در مراحل مختلف رشد و همچنین سرمایه‌گذاری در ایده‌های نوآورانه، شتابدهنده لیداکس پلتفرم مشاوره کسب و کار نوآورانه خود را راه‌اندازی نمود تا با استفاده از راهکارهای نوآورانه، به شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی مختلف خدمات مشاوره کسب وکار ارائه نماید. این خدمات در زمینه‌های متنوعی مانند تحقیق و توسعه، مطالعه بازار، بازاریابی، عملیات، منابع انسانی، مالی، فنی و حقوقی است.

 

درخواست مشاوره

  • نام سازمان / شرکت / استارتاپ خود را وارد کنید.