سرمایه گذاران

تامین مالی برای استارتاپ ها و جذب سرمایه همیشه یک چالش و معضل بزرگ بوده است. چه شما به دنبال سرمایه‌ اولیه برای راه اندازی کسب و کار یا استارتاپ خود و یا به دنبال سرمایه برای توسعه کسب و کار خود باشید، اگر بتوانید روش درستی را برای جذب سرمایه مورد نیاز خود انتخاب کنید، این می‌تواند کمک شایانی در جهت موفقیت شما بکند. شتابدهنده لیداکس با دارا بودن شبکه¬ای از سرمایه گذاران خطرپذیر اقدام به سرمایه‌گذاری روی استارتاپ‌ها می‌کنند. معمولا بسیاری از سرمایه گذاران خطر پذیر جهت تضمین مسیر رشد استارتاپ‌ها، نیروهای متخصصی برای ارائه راهنمایی به آن‌ها در اختیار دارند، از این رو اگر تجربه چندانی برای راه اندازی کسب و کار ندارید این مورد می‌تواند تا حدی به شما کمک کند.