فرآیند فعالیت های لیداکس

فرآیند پذیرش استارتاپ ها توسط لیداکس

فرآیند برگزاری رویداد توسط شتابدهنده لیداکس

فرآیند شتابدهی استارتاپ ها توسط شتابدهنده لیداکس