دانشگاه تهران از برگزرای نخستین رویداد فناورانه از دانشگاه تا بازار به منظور ارتباط دانشگاه با بازار و ارتقای سطح دانش بنیان صنعت کشور، خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شتابدهنده لیداکس، نخستین رویداد فناورانه از دانشگاه تا بازار با حضور سید محمد مقیمی رئیس دانشگاه، علیرضا وجهی معاون دانشجویی دانشگاه و جمع کثیری از استادان و دانشجویان ایده پرداز و فناور دانشگاه های سراسر کشور به منظور ارتباط دانشگاه با بازار و ارتقای سطح دانش بنیان صنعت کشور در مکان سالن اجتماعات اندیشه کوی دانشگاه تهران، برگزار خواهد شد.
محوریت این رویداد که در راستای تحقق شعار سال انجام می شود علوم زیستی و زیست فناوری اعلام شده است.
این رویداد به همت شتاب دهنده لیداکس، حمایت هلدینگ دانش بنیان لیدکو، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در خوابگاه ها و اداره کل خوابگاه های دانشگاه های تهران، برگزار می شود.
گفتنی است: در رویداد مذکور ۸ تیم دانشجویی از دانشگاه های مختلف سراسر کشور اقدام به ارائه طرح های مختلف فناورانه خود را کردند. نخستین رویداد فناورانه از دانشگاه تا بازار به منظور ارتباط دانشگاه با بازار و ارتقای سطح دانش بنیان صنعت کشور، خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شتابدهنده لیداکس، نخستین رویداد فناورانه از دانشگاه تا بازار با حضور سید محمد مقیمی رئیس دانشگاه، علیرضا وجهی معاون دانشجویی دانشگاه و جمع کثیری از استادان و دانشجویان ایده پرداز و فناور دانشگاه های سراسر کشور به منظور ارتباط دانشگاه با بازار و ارتقای سطح دانش بنیان صنعت کشور در مکان سالن اجتماعات اندیشه کوی دانشگاه تهران، برگزار خواهد شد.
محوریت این رویداد که در راستای تحقق شعار سال انجام می شود علوم زیستی و زیست فناوری اعلام شده است.
این رویداد به همت شتاب دهنده لیداکس، حمایت هلدینگ دانش بنیان لیدکو، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در خوابگاه ها و اداره کل خوابگاه های دانشگاه های تهران، برگزار می شود.
گفتنی است: در رویداد مذکور ۸ تیم دانشجویی از دانشگاه های مختلف سراسر کشور اقدام به ارائه طرح های مختلف فناورانه خود را کردند.

نوشته‌های پیشین نوشته‌های پیشین
پست جدیدتر پست جدیدتر

پیام بگذارید