• تامين سرمايه در ازاي سهام (5 تا 20درصد)
  • تامین زیرساخت های لازم در حوزه لیداکس
  • آموزش هاي تخصصي
  • ايجاد دسترسي به مربيان كسب و كار و كارآفرينان با تجربه براي انتقال دانش و تجربه
  • ارتباطات راهبردي با شركت ها، سازمانها و شبكه هاي مشتريان
  • پرورش: ايجاد فضاي تجربه كردن هاي مديريت شده در مدت زمان محدود
  • ترويج پشتكار و نترسيدن از شكست
  • جلب توجه رسانه ها، تبليغات و بازارايي غير مستقيم براي استارتاپهاي تحت پوشش
  • منتورينگ حرفه اي و موثر
نوشته‌های پیشین نوشته‌های پیشین
پست جدیدتر پست جدیدتر

پیام بگذارید